Rekrutacja

Przebieg rekrutacji do Żłobka
 • Drodzy Rodzice, uprzejmie informujemy o naborze, który w Naszej placówce odbywa się w systemie całorocznym – ciągłym
 • Do żłobka przyjmowane są dzieci od 1 roku życia
 • Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wysłać online kartę zgłoszeniową dziecka, dostępną w niniejszej zakładce
 • Dzieci przyjmowane są do żłobka na podstawie kolejności wysyłanych zgłoszeń.
 • O przyjęciu do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego oraz Właściciele Żłobka Safari Kids
 • Na wszelkie pytania i wątpliwości znajdziecie Państwo odpowiedzi wysyłając zapytanie w formie formularza kontaktowego bądź dzwoniąc bezpośrednio pod numery telefonów, znajdujące się w zakładce KONTAKT

 

Wyniki rekrutacji do Żłobka
 • Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do placówki zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS do każdego rodzica/opiekuna prawnego na wskazany przez niego numer telefonu.
 • Podpisanie umów nastąpi po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. 
Przebieg rekrutacji do Przedszkola

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Safari Kids w Bolesławcu informuje, że od 18 października 2021 rozpoczynamy nabór do przedszkola, które rozpocznie swoja działalność w styczniu 2022.

Wyniki rekrutacji do Przedszkola
 • Informacja o zakwalifikowaniu się dziecka do placówki zostanie wysłana za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS do każdego rodzica/opiekuna prawnego na wskazany przez niego numer telefonu.
 • Rodzice przyjętych dzieci poproszeni zostaną o doniesienie niezbędnych dokumentów.
 • Podpisanie umów nastąpi po wcześniejszym ustaleniu dogodnego terminu. 
Zasady przyjmowania dzieci do Niepublicznego Przedszkola Safari Kids
 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 r.ż., a wyjątkowych przypadkach od 2,5 roku życia. 
 3. Dzieci młodsze, które ukończyły 2,5 roku życia, przyjmowane są wyłącznie w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. 
 4. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie kolejności wysyłanych zgłoszeń.
 5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca.
 6. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
 7. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie wysłanej online karty zgłoszeniowej przez rodziców (prawnych opiekunów) dostępnej w niniejszej zakładce.
 8. Rekrutacja nie dotyczy dzieci objętych uprzednio opieką żłobkową oraz rodzeństwa dzieci dotychczas uczęszczających do placówki oraz ich rodzeństwa. Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobka, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie do 7 dni od planowego terminu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
 9. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 10. O przyjęciu do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego oraz Właściciele Żłobka i Przedszkola Safari Kids
 11. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby przyjętej w pierwszym terminie.
 12. Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola następuje poprzez podpisanie umowy z przedszkolem. Umowy podpisuje się w terminie dogodnym dla przedstawicieli obu stron.
 13. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 14. Na wszelkie pytania i wątpliwości znajdziecie Państwo odpowiedzi wysyłając zapytanie w formie formularza kontaktowego bądź dzwoniąc bezpośrednio pod numery telefonów, znajdujące się w zakładce KONTAKT

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

NABÓR NA ROK 2021/2022